فارکس اسلامی

راز بزرگ کسب پول و ثروت

شاه کلید ثروت چیست؟ ناپلئون هیل می‌آموزد

ناپلئون هیل در سال ۱۸۸۳ میلادی به دنیا آمد و در نوامبر ۱۹۷۰ میلادی در آمریکا درگذشت. نویسنده سرشناس آمریکایی که با کتاب های موفقیت، خودباوری و ثروت آفرینی مثل Think & Grow Rich به ثروت و معروفیت بسیاری در نیمه دوم قرم بیستم میلادی دست یافت. از پیشگامان سبک مدرن ادبیات موفقیت شخصی محسوب می شود.

در یکی از کتابهاش می گوید: موقعی که شخصیت مثبت شما غالب است، فقط ارتعاشان فکری مثبتی را می گیرد که میلیون ها شخصیت مثبت دیگر در سراسر جهان آن ها را رها کرده اند. آن ها را بر حسب موفقیت، سلامت، عشق و امید و ایمان، ارزش های زندگی که شما و هر شخص معمولی دیگر در صدد یافتن آنها هستید، به معادل فیزیکی شان تبدیل میکند.

ثروتمندان، اکثرا در ثروت متولد نشدند. تعهد به فاش کردن رازهای موفقیت، چیزی است که ناپلئون هیل آن ها را شاه کلید بزرگ می داند. وقتی صحبت از ثروت می شود، منظور، ثروت های بزرگ تری است که دارندگان آنها، زندگی را واردا کرده اند تا بر اساس شرایط خاص آن ها بپردازد که به عمری خوشبختی کامل منجر شود.

به نظر ناپلئون هیل، ۱۲ ثروت زندگی به شرح زیر است:

 • نگرش ذهنی مثبت: تمامی ثروت ها، با هر ماهیتی، به شکل حالتی ذهنی شروع می شود. نگرش ذهنی، مهم است. زیرا مغز را به آهن ربایی الکتریکی تبدیل می کند که همتاری نیات و افکار غالب شخص را جذب می کند. نگرش ذهنی مثبت، نقطه شروع همه ثروت ها است. خواه ثروت هایی با ماهیت مادی باشند یا ثروت های ناملموس. نگرش ذهنی مثبت، ثروت رفاقت راستین و ثروتی را جذب می کند که شخص به امید موفقیت در آینده کسب می کند. ثروتی را فراهم می کند که شخص می تواند در کاردستی طبیعت، پیدا کند.
 • سلامت جسمی کامل: سلامت کامل با آگاهی از سلامت شروع می شود که به وسیله ذهن ایجاد می شود.
 • هماهنگی در روابط انسانی: با خود، صادق باش. در آن صورت نمی توانی با کس دیگری، دو رو باشی.
 • رهایی از ترس: کسی که از چیزی می ترسد، آزاد نیست. ترس، منادی شرارت است و هر جا ظاهر شود، فرد می تواند علتی بیابد که باید آن را قبل از این که از هر لحاظ ثروتمند شود، بر طرف کند.
 • امید به پیشرفت: بزرگ ترین نوع خوشبختی، امید به رسیدن به خواسته ای است که هنوز به دست نیامده باشد. شخصی که نتواند با امید به تبدیل شدن به شخص دلخواهش یا با ایمان به رسیدن به هدفی به آینده بنگرد که در گذشته موفق به رسیدن آن نشده است، به قدری فقیر است که نیاز به توضیح ندارد.
 • تمایل به تقسیم موهبت ها: افرادی که یاد نگرفته اند موهبت های خود را تقسیم کنند، مسیر درست خوشبختی را نشاخته اند. زیر خوشبختی فقط با تقسیم کردن به دست می آید. تمامی ثروت ها، می تواند با روند ساده تقسین آنها در جایی که به درد دیگران می خورد، تقویت و تکثیر شود.
 • کار تفننی: هیچ کس ثروتمند تر از شخصی نیست که کاری تفننی پیدا کرده باشد و سخت در گیر اجرای آن باشد. کار، عالی ترین نوع ابراز خواسته انسان است. رابطی است بین عرضه و تقاضا تمام نیازهای انسان. شادی، ابراز وجود را به ارمغان می آورد.
 • فکری باز درباره کارها: شاه کلید دیگر ثروت، فکر باز است.
 • انضباط فردی: شخصی که نظم فردی را یاد نگیرد، هرگز صاحب چیز دیگری نمی شود. افرادی که خودرا کنترل می کنند، می توانند ارباب سرنوشت دنیوی خویشتن شوند.
 • ظرفیت درک افراد: افرادی که در درک خویش از افراد توانگرند، همواره تشخیص می دهند همه افراد در اصل، مثل هم هستند. چون از یک منشا تکامل یافته اند.
 • امنیت اقتصادی: امنیت اقتصادی، صرفا با پول داشتن، بدست نمی آید. بلکه با خدماتی کسب می شود که شخص، ارائه می دهد. چون خدمات مفید را می توان به کلیه نیازهای انسانی تبدیل کرد. حتی بدون استفاده از پول. امنیت اقتصادی «هنری فورد» به دلیل ثروت کلان او نبود. بلکه دلیلش این بود که برای میلیون ها مرد و زن، اشتغال سودآور ایجاد کرد. اولین خودروهای مطمئن را در دسترس افراد قرار داد.

ایده ها، تنها دارایی هایی هستند که ارزش ثابتی ندارند. هم چنین معروف است که ایده ها، شروع تمامی موفقیت ها هستند. ایده ها، اساس همه ثروت ها ونقطه شروع همه اختراعات را تشکیل می دهند. آنها، هوای بالای سرمان و آب های اقیانوس اطراف را تسخیر کرده اند. به ما توانایی بخشیده اند تا خود، جو را مهار کنیم و به کار بگیریم. جوی که از طریق آن، مغز یک نفر می تواند با تله پاتی، با مغز نفر دیگری ارتباط برقرار کند.

ناپلئون هیل

جلد کتاب هایی که درباره ثروت به قلم ناپلئون هیل در سراسر جهان منتشر شده است

یکی از اصول مهم موفقیت در هر شغل، تمایل به پیمودن مسافت طولانی است، که یعنی ارائه خدمات بهتر و بیش تر از مزد دریافتی و عرضه آن با نگرش ذهنی مثبت است. هر جا دوست دارید به دنبال دلیلی درست علیه این اصل بگردید، ولی آن را نخواهید یافت. طبیعت با این عادت بعضی افراد که می کوشند چیزی به رایگان به دست آورند، مخالفت می کند.

مزایای عادی پیمودن مسافات اضافی، مشخص و مفهوم است. بیایید برخی از آن را امتحان کنیم تا متقاعده راز بزرگ کسب پول و ثروت شویم. عادت پیمودن مسافت اضافی به کسب عشق ناب منجر می شود. زیرا بیان هیچ عشقی بزرگ تر از عشقی نیست که از طریق خدماتی نشان داده شود که متواضعانه به نفع دیگران ارائه می شود.

زپوها

 راز و رمز ثروتمند شدن

اﻣﮑﺎن ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ از طریق ﻓﺮوش ﮐﺘﺎب راز و رمز ثروتمند شدن ﺑﺮای ﺷ ما ﻋﺰﯾﺰان ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

کتاب راز و رمز ثروتمند شدن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺟﺎﻣﻊ و ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺴﺐ ﺛﺮوت و اﯾﺠﺎد ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردری،ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻃﻮری ﮔﺮدآوری ﺷﺪه اﺳﺖﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿ ما روی ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ﺷ ما اﺛﺮ ﻣﯿﮕﺬارد و ذﻫﻦ ﺷ ما را ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺘﺎب ﺷ ما ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﯾﮏ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(ﯾﺎ ﻫﺮ اﯾﺪه دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ ذﻫﻦ ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ.) زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﻮل را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﺎردر واﻗﻌﯽ ﺷﻮﯾﺪ. اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را ﻫﻤﯿﺸﻪ در ذﻫﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ در صو رﺗﯽ ﯾﮏ ﺛﺮو تمند ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﭘﻮل ،زﻧﺪﮔﯽ و ﻓﮑﺮ ﺳﺎلمی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ. ﺑﺮای ﻣﯿﻠﯿﺎردر ﺷﺪن ﻣهم تر ﯾﻦ چیز داﺷ تن ﭘﺸﺘﮑﺎر، اﻧﮕﯿﺰه و ذﻫﻨﯿﺖ ﻣﯿﻠﯿﺎردری اﺳﺖ.در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ٣ ﻣﻮرد ﺑﺎﻻ را ﺑﺮای ﺷ ما ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آورد.در اﻧﺘ ها ی ﮐﺘﺎب ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮی ﻗﺮار داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ چه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻼ چنین ﺗﺼﺎوﯾﺮی را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﯿﺪ،وﻟﯽ اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﻞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ، اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ذﻫﻦ ﺷ ما اﻧﮕﯿﺰه ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮی اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﻫﯿﺠﺎن دروﻧﯽ ﺷ ما ﻣﯽ ﺷﻮد.(ﻫ ما ﻧﻄﻮر ﮐﻪ در ﻓﺼﻞ ٤ ﮐﺘﺎب ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﯿﺪ،ﯾﮑﯽ از ﻣهم تر ﯾﻦ ﻻزﻣﻪ ﻫﺎی ر خ دادن ﺗحول ﺑﺰر گ در اوﺿﺎ ع ﻣﺎﻟﯽ ﺷ ما داﺷ تن ﻟﺬت و ﻫﯿﺠﺎن دروﻧﯽ اﺳﺖ)

خرید و دانلود راز و رمز ثروتمند شدن

کتاب صوتی فوق العائه بسوی کامیابی

 کتاب صوتی فوق العائه بسوی کامیابی


سوی کامیابی سرنوشت شما با گوش دادن به این فایل صوتی دگرگون خواهدشد این یک هزینه نیست سرمایه گذاری است

خرید و دانلود کتاب صوتی فوق العائه بسوی کامیابی

چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم؟

 چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم؟


چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم در این کتاب الکترونیکی شما مسیر و فرمول موفقیت برای رسیدن به رویای مالی را پیدا خواهید کرد. شما میخواهید به اولین میلیونر خانواده تبدیل شوید آیا این هدف واقعی شماست آیا این رویای شماست؟ تبدیل شدن به یک میلیونر هدفی است که میتونید به اون برسید. با این حال اول شما باید بخواهید که به یک میلیونر تبدیل شوید شما باید میلیونر بودن را عمیقا احساس کنید و این یعنی میل سوزان برای رسیدن به موفقیت مالی.

خرید و دانلود چگونه به اولین میلیونر خانواده تبدیل شویم؟

پکیج مغناطیس ثروت شوید

 پکیج مغناطیس ثروت شوید


چگونه مغناطیس پول و ثروت شوید ؟ این پکیج +دو هدیه ی ارزشمند دیگر تا قهرمان زندگی شدن فقط به اندازه یک تصمیم فاصله داری
حالا انتخاب با توست
شاه راه موفقیت و پول و ثروت
که شما را به سرزمین طلا می رساند

" کلید گمشده تحقق ارزوهایتان در دستان شماست " صندوقچه ارزوهایتان را باز کنید زندگی رویاییتان را رقم بزنید
چگونه بر باورهای مخفی ای که پول و ثروت را از شما دور می کند غلبه کنید و آنها را برای همیشه حذف کنید؟
چگونه از فرمول تضمین شده "جذب فوری ثروت" استفاده کنید تا ثروت و پول در زندگی تان جاری شود؟
سود مرکب، بزرگترین راز ثروتمندان که می تواند زندگی مالی شما در زمان کوتاهی دگرگون کند
چگونه می توانید تنها با یک میلیون تومان سرمایه اولیه پس از بیست سال بیش از 120 میلیارد تومان سرمایه داشته باشید؟
تفاوت ذهنیت ثروتمند و ذهنیت فقیر و تحلیل عقایدی که باعث ثروتمند شدن افراد می شود
دو شیوه منحصر به فرد برای درخواست افزایش حقوق که در هر شرایطی جواب می دهد
درآمد غیر فعال، رازی که تنها ثروتمندان پیشتاز با آن آشنایی دارند
تکنیکی قدرتمند که همواره پول بیشتری را به زندگی تان وارد می کند
29 روش ویژه و منحصر به فرد برای جذب فوری پول ثروت به زندگی
اگر هر راهی رفته اید جواب نگرفته اید، این کتاب تحولی بزرگ در زندگی مالی تان خواهد بود
مژده مژده
فقط تا شش ماه اینده به یک مغناطیس
پول و ثروت تبدیل خواهید شد

مژده مژده
شاه راه موفقیت و کسب پول و ثروت پیش پای شماست
کافی است در ان قدم بگذارید توجه
خواندن وگوش دادن به این مطالب بیشتر از 5ساعت طول نمی کشد ولی
می تواند یک عمر زندگی شما را شگفت انگیز و رویایی کند انتخاب باشماست

کسب ثروت بزرگ با دانستن یک راز بزرگ

کسب ثروت می تواند آرزوی هر آدمی باشد که می خواهد در زندگی راز بزرگ کسب پول و ثروت موفق باشد. بی تردید این آرزو سادگی برآورده نمی شود. به عقیده پل لئونارد، رییس یکی از بخش‌های شرکت خدمات مالی سیداتل هیچ‌کس تاکنون نتوانسته است فقط با دریافت حقوق ماهانه واقعا پولدار شود و به کسب ثروت بزرگ و زیاد نائل شود. وی می گوید :

“‌نمی‌توانی با فروش وقتت به ثروت برسی، زیرا واقعا هیچ‌وقت ، وقت به اندازه‌ی کافی وجود ندارد. بنابراین ضروری است از منابع تولید ثروتی فراتر از منابعِ وقت و انرژیِ محدود و شخصی خودت، استفاده کنی.” ‌‌

لئونارد می‌گوید: “‌بهترین راه برای این کار، سرمایه‌گذاری دارایی‌هایت و اطمینان از رشد آنها است. اگر به جای خرج کردن، پس‌انداز کنید؛ و سپس به گونه‌ای سرمایه‌گذاری کنید که بازده‌ی آن سرمایه‌گذاری به حداکثر برسد، در این صورت می‌توانید ثروت واقعی به وجود بیاورید. و به علاوه، با این کار برای تمام طول عمرتان به صورت منظم درآمدی ثابت ایجاد کنید.‌”

بنابر عقیده سیتادل، حقوق مالکانه نوعی دارایی است که در بلندمدت نسبت به دیگر اقسامِ دارایی عملکردی بهتر دارد و بنابراین سرمایه‌گذاری آگاهانه و توصیه‌ی کارشناسان این است که در سهام سرمایه‌گذاری کنید.

حال اگر توصیه‌ی کارشناسان چنین است، لئونارد این پرسش را مطرح می‌کند: پس چرا نباید همه‌ی ما، حداقل بخشی از ثروت‌مان را این‌گونه سرمایه‌گذاری کنیم؟

اگر سرمایه‌گذاری در سهام به صورت بالقوه بیش‌ترین بازده را دارد، پس چرا نباید همه‌ی ما بخشی از پول‌مان را سهام بخریم؟

لئونارد می‌گوید: “‌بالا بردن آگاهی اولیه از سرمایه‌گذاری، شما را بیش از پیش برای ریسک‌های مدیریت‌شده در سرمایه‌گذاری‌های متنوع آماده می‌کند، و به شما این فرصت را می‌دهد که در رشد اقتصاد سهیم باشید.‌”

سیتادل به این نکته اشاره می‌کند که اغلب آدم‌ها هیچ‌وقت از لحاظ مالی مستقل نیستند – “‌زیرا نمی‌دانیم چگونه پول‌مان را مدیریت کنیم.‌”

با این‌که گفته شد هیچ‌کس تاکنون نتوانسته است با حقوق ماهیانه واقعا ثروتمند شود، ولی بسیار آدم‌های حقوق‌بگیری وجود دارند که به نوبه‌ی خود واقعا ثروتمند هستند. “‌آن‌ها هیچ‌وقت مالک کسب‌وکار نبوده‌اند. آنها هرگز مدیرعامل یا مدیر اجرایی نبوده‌اند. آنها فقط به راحتی می‌دانستند وقتی به پولی می‌رسند باید با آن چه کار کنند.‌”

لئونارد می‌گوید: “‌اگر هیچ‌وقت پولت را به کار نگیری، باید همیشه برای پول کار بکنی. اگر هرگز یاد نگیرید آگاهانه و هوشمندانه کار کنید، همیشه باید به سختی کار کنید.‌”

“بنابراین، در امور مالی‌تان منفعل نباشید، و هرگز از این روش احمقانه استفاده نکنید که اجازه بدهید دیگران برای‌تان فکر کنند. هیچ‌کس به اندازه‌ی خودتان می‌تواند به سود و سرمایه‌تان علاقه‌مند باشد. بپرسید، یاد بگیرید و خودتان را توانمند کنید که تا حد ممکن بتوانید حداکثر بهره و استفاده را از پول‌تان ببرید.‌”

کتاب صوتی فارسی نگران نباشید پول دربیاورید

در این کتاب کاملا استثنایی، ریچارد کارلسون ۱۰۰ کلید ثروتمند شدن را به شما می آموزد. این کتاب با تمرکز کاملا ویژه بر روی کـسب درآمد بیشتر و ثروتمند شدن، راه های عملی را ارائه می دهد که هر فردی با بکارگیری آنها به راحتی می تواند میزان ثروت و سرمایه خویش را چندین برابر افزایش دهد و آنچه را که سالیان سال به دنبالش بوده است، بدست آورد.

17 جمله انگیزشی از بزرگان درباره ثروتمند شدن

جمله انگیزشی از بزرگان درباره ثروتمند شدن

آیا برایتان پیش آمده که مثل میلیاردرها فکر کنید؟ بر اساس تجربه و گفته‌های بسیاری از بزرگ‌ترین ثروتمندان دنیا ثروتمند شدن از ذهن فرد آغاز می‌شود نه از کیف پول او. برای ثروتمند شدن کافی است به چیزی کاملا غیرقابل‌باور و بسیار دور از دسترس خود باور داشته باشید، کمی سخت‌کوشی، تعهد و فداکاری از خودتان نشان بدهید و در نهایت خواهید دید که ثروت را در راز بزرگ کسب پول و ثروت اختیار گرفته‌اید. شور و اشتیاق، علاقمندی، ایده‌های جذاب و نظم و انضباط زیربنای ثروت را تشکیل می‌دهند. پس قبل از اینکه به دنبال بخت و اقبال خودتان بروید، این ۱۷ جمله انگیزشی از بزرگان درباره ثروتمند شدن را الگوی خودتان قرار بدهید و فضای ذهنی ثروتمندی را برای خود به وجود بیاورید.

جمله انگیزشی از بزرگان

۱.با یک حساب و کتاب ساده می‌توانید بفهمید که درآمد شما تنها به همان اندازه‌ای رشد می‌کند که خودتان رشد می‌کنید. (تی هارو اِکِر)

۲. نظام آموزش رسمی و تحصیلات دانشگاهی برای زندگی‌تان خوب است اما خودآموزی و توسعه فردی است که آینده سعادتمند و ثروتمندی را برای شما فراهم می‌کند. ( جیم ران)

۳. تنها تفاوتی که بین یک فرد ثروتمند و یک فرد فقیر وجود دارد این است که هر کدام از این دو چطور از وقت و زمان خود استفاده می‌کنند. ( رابرت کیوساکی)

۴. هرچه بیشتر یاد بگیرید، بیشتر به‌دست می‌آورید. ( فرانک کلارک)

۵. قبل از اینکه بتوانید یک میلیاردر باشید باید یاد بگیرید مثل یک میلیاردر فکر کنید. باید یاد بگیرید چطور به خودتان انگیزه بدهید تا شجاعانه با ترس‌هایتان روبه‌رو شوید. ( توماس جی. استنلی)

۶. شما نمی‌توانید هفته‌ای ۳ ساعت کار کنید و ۱۰۰،۰۰۰ دلار پول در بیاورید. زود پول درآوردن فایده‌ای ندارد. ذهنیت رشد تدریجی همیشه بر ذهنیت رشد مایکروفری و برقی پیروز می‌شود. ( دیو رمزی)

۷. سرمایه‌گذاری در راز بزرگ کسب پول و ثروت کسب دانش و اطلاعات بهترین سودها را برایتان به همراه می‌آورد.( بنجامین فرانکلین)

۸. بخت و اقبال یار کسی است که شجاعت به خرج می‌دهد. (ویرجیل)

۹. افراد ثروتمند تلویزیون‌های کوچک و کتابخانه‌های بزرگ دارند. افراد فقیر کتابخانه‌های کوچک و تلویزیون‌های بزرگ دارند.( زیگ زیگلار)

۱۰. من به این نتیجه رسیده‌ام که ثروت چیزی جز یک حالت ذهنی نیست و هر کسی قادر است با پرورش تفکرات ثروتمندانه در ذهن خود حالت ذهنی ثروتمندان را به‌دست بیاورد.( ادوارد یانگ)

۱۱. ثروت همه ثروتمندان ریشه در ذهن آنها دارد. ثروت در ایده‌ها و افکار ثروتمندان است نه در پول آن‌ها. ( رابرت کولیر)

۱۲. جیب‌ خالی کسی را عقب نمی‌اندازد. مغز خالی و قلب خالی است که موجب عقب ماندن شما می‌شود. ( نورمن وینسنت پیل)

۱۳. هر روز به منزله یک حساب بانکی است و زمان موجودی آن حساب است. هیچ کس ثروتمند نیست و هیچ کس فقیر نیست. همه ما بطور مساوی هر روز ۲۴ ساعت در اختیار داریم. (کریستوفر رایس)

۱۴. چه چیزی مانع از ثروتمند شدن‌تان می‌شود؟ در بیشتر موارد نداشتن باور و اعتقاد است که مانع از ثروتمند شدن کسی می‌شود. برای آنکه ثروتمند شوید باید باور داشته باشید که قادر هستید ثروتمند شوید. باید اقدامات لازم برای رسیدن به هدف‌تان را انجام دهید. ( سوز اورمان)

۱۵. ثروت عمدتا نتیجه عادت‌های شما است. ( جان جکوب آستور)

۱۶. همه راز بزرگ کسب پول و ثروت دستاوردها، همه ثروت‌های به‌دست آمده از یک فکر و اندیشه شروع می‌شوند. (ناپلئون هیل)

۱۷. در دنیای امروز بزرگ‌ترین منبع ثروت در مغزتان، جایی میان دو گوش شما قرار دارد. ( برایان تریسی)

چطور خواستگار و شوهر پولدار پیدا کنم؟( جذب مردان ثروتمند)

ازدواج با یک مرد پولدار آرزوی بسیاری از دختران جوان دم بخت است. اگر بخواهیم بدون تعارف صحبت کنیم، مسائل مالی در انتخاب همسر تاثیر زیادی دارد؛ چراکه بسیاری از دختران باور دارند در کنار خصوصیات اخلاقی خوب، ازدواج با یک پسر پولدار تأمین کننده آسایش و رفاه در زندگی مشترکشان خواهد بود. اما چطور یک دختر می‌تواند خواستگاران پولداری داشته باشد؟ از چه راهی می‌تواند برای ازدواج، نظر یک پسر پولدار را به خود جذب کند؟ و چگونه می‌تواند ازدواج موفقی را در کنار او رقم بزند؟

مردان پولدار را بهتر بشناسید

اگر می‌خواهید یک مرد پولدار را جذب کنید، قبل از هرچیز باید دیدگاه و طرز فکر او را بشناسید. شناخت مردان پولدار و طرز فکر آنها باعث می‌شود آگاهانه‌تر با آنها ارتباط برقرار کنید و درنتیجه بهتر بتوانید آنها را به سمت خود جذب کنید. البته منظور ما فریب کاری برای بدست آوردن یک پسر پولدار نیست، بلکه بررسی چگونگی برقراری یک ارتباط مناسب برای ازدواج با مردی است که ثروتمند است. پسران پولدار معمولا ویژگی‌‌های شخصیتی زیر را دارند:

آن‌ها زیاد کار می‌کنند

پسران پولدار چه ثروتشان خود ساخته باشد و چه درخانواده ثروتمندی بزرگ شده باشند معمولا سرشان شلوغ است. آنها انرژی زیاد، اعتماد به نفس بالا و چشم‌انداز بلند مدتی برای گسترش سرمایه خود و همچنین نحوه خرج کردن آن دارند. تفاوت آنها با پسران بی‌پول این است که می‌توانند رویاهای خود را به سرعت عملی کنند.

آنها ریسک پذیر هستند

برای کسی که سرمایه و پول زیادی دارد ریسک کردن آسان‌‌تر است. آنها از، ازدست دادن نمی‌ترسند، جرأت بیشتری برای تصمیم‌های بزرگ دارند و ریسک پذیرتر هستند.

آنها احساس قدرت می‌کنند

پول قدرت می‌آورد و مردان پولدار معمولا احساس قدرت زیادی می‌کنند. آنها با داشتن ثروت زیاد به راحتی می‌توانند نیازهای مادی خود را برطرف کنند و این موضوع احساس غرور و قدرت در آنها ایجاد می‌کند.

تفریحات و خواسته‌های متفاوتی دارند

افراد پولدار معمولا سبک زندگی متفاوتی با دیگران دارند. آنها معمولا وقت آزاد خود را با تفریحات گران قیمت و پرخرج می‌گذرانند. رفتن به سفرهای خارج از کشور، شرکت در مهمانی‌های بزرگ، سرگرمی‌ها و ورزش‌های پرهزینه و خرید اجناس گران قیمت، قسمت جدا نشدنی از زندگی پسران پولدار است.

آنها برای ازدواج به دنبال دختری ایده‌آل هستند

مردان پولدار معمولا برای انتخاب همسر به دنبال یک زن ایده‌آل هستند. زن ایده‌آل برای یک مرد ثروتمند خودساخته کسی است که علاوه بر داشتن ظاهری جذاب و زیبا، باهوش، اجتماعی، مستقل و منحصر به فرد باشد.

آیا ازدواج با یک پسر پولدار خوشبختی شما را تضمین می‌کند؟

به گفته پژوهشگران، ثروت زیاد شاید بتواند به نحوی در کاهش درد و اندوه موفق باشد، اما الزاما به این معنی نیست که پول می‌تواند میزان شادی و سعادت را افزایش دهد. ازدواج با یک پسر پولدار، علاوه بر مزایای فراوان از جمله مرفه بودن امکانات و رفاه زیاد، معایبی هم می‌تواند داشته باشد. در ادامه به برخی از معایب ازدواج با خواستگار پولدار اشاره می‌کنیم:

انتظارات بالا

همانطور که گفتیم معمولا یک پسر پولدار به دنبال دختری ایده‌آل و بدون نقص است و از آنجایی که هیچ کس کامل و بدون عیب نیست، ممکن است با کشف کوچک‌ترین ایراد در شما برای او دلسردی ایجاد شود.

در اولویت بودن کار

مردان پولدار معمولا وقت زیادی برای مدیریت سرمایه خود نیاز دارند. به همین علت برای بسیاری از آنها کار و بیزینس در اولویت اول قرار می‌گیرد و وقت کمتری را برای همسر و خانواده می‌توانند داشته باشند.

غرور و خود بزرگ بینی

همانطور که ذکر شد مردان پولدار به دلیل عدم وابستگی به دیگران برای رفع نیازهای مالی خود، معمولا حس قدرت و غرور زیادی دارند. این غرور و خود بزرگ بینی می‌تواند در روابط عاطفی برای آنها مشکلات متعددی ایجاد کند. کسی که قصد ازدواج با یک پسر پولدار را دارد باید این موضوع را در نظر داشته باشد.

سبک زندگی متفاوت

به سبب سبک زندگی متفاوتی که پسران پولدار دارند. ازدواج یک دختر از خانواده با سطح مالی پایین‌تر و آشنا نبودن او به سبک زندگی اشرافی، می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در رابطه آنها شود.

چگونه شوهر پولدار پیدا کنید

اگر برای ازدواج با یک مرد پولدار مصمم هستید و می‌خواهید یک شوهر پولدار پیدا کنید، می‌توانید راهکارهای کلیدی زیر را بکار ببرید:

به زیبایی ظاهر توجه داشته باشید

برای اکثر پسران ثروتمند، زیبایی ظاهر همسر آینده‌شان اهمیت زیادی دارد. پس لازم است به آراستگی و زیبایی ظاهری خود توجه کافی داشته باشید راز بزرگ کسب پول و ثروت و اگر مشکل خاصی در ظاهر شما وجود دارد که قابل اصلاح است، آن را برطرف کنید.

در مکان‌هایی که آنها حضور دارند، حضور پیدا کنید

افراد پولدار معمولا در مکان‌ها و رویدادهای خاصی شرکت دارند و پول خود را برای آن خرج می‌کنند. اگر می‌خواهید یک شوهر پولدار داشته باشید و یک پسر پولدار را جذب کنید قبل از هرچیز باید در مکان‌هایی که آنها حضور دارند، حضور پیدا کنید. البته لازم نیست شما هم مانند آنها برای خودتان زیاد خرج بتراشید، اما حضور شما در محیط مناسب و گسترش فعالیت‌های اجتماعی با آنها لازم است. برای مثال در باشگاه‌های اسب سواری، پیست ماشین‌رانی، کلوپ‌های تفریحی، گالری‌های هنری، سمینارها، پیست اسکی، تور مسافرتی و کوهنوردی، شرکت‌های بزرگ و مهمانی‌های مجلل امکان حضور مردان ثروتمند زیادتر است.

خودتان باشید

برای بدست آوردن هیچ مردی استاندارهای اخلاقی و ارزش‌های خود را زیر سوال نبرید، هرچند او میلیاردر باشد. رویاهای خود را دنبال کنید و مسیر مشخصی را برای زندگیتان در نظر داشته باشید. مطمئنا شما و شخصیتتان به عنوان یک دختر شایسته با ارزش و قابل احترام است و همین تفاوت‌ها است که هرکس را منحصر به فرد و جذاب می‌کند. پس لازم نیست برای جلب توجه یک پسر پولدار آدم دیگری بشوید.

منتظر انتخاب شدن نمانید

لازم نیست منتظر باشید تا توسط طرف مقابل انتخاب شوید. اگر دوست یا واسطه مناسبی می‌شناسید که بتواند شما را به عنوان دختری شایسته به مرد موردعلاقه‌تان معرفی کند، از این کار دریغ نکنید.

شیک پوش باشید

نیازی نیست الزاما از لباس‌های گران قیمت برای جلب توجه استفاده کنید. درواقع آرایش‌های زننده و پوشش‌های نامناسب، در نظر بیشتر مردان برای دختری که می‌خواهند با او ازدواج کنند نقطه قوت به شمار نمی‌آید. اما لازم است ظاهری مرتب و آراسته داشته باشید و برای خوش پوش بودن در انتخاب لباس، سلیقه کافی به خرج دهید .

مستقل باشید

پسران پولدار از افرادی که وابستگی مالی زیادی به دیگران دارند، خوششان نمی‌آید. بسیاری از مردان پولدار نسبت به هدف اطرافیان از برقراری ارتباط به سبب سواستفاده مالی بدبین هستند. پس دختری که تا حدی از لحاظ مالی مستقل باشد، احتمالا برای آنها جذاب‌تر است.

مهارت‌های ارتباطی خود را افزایش دهید

فن بیان و قدرت نفوذ کلام در آشنایی برای ازدواج و مخصوصا در دیدارهای اول نقش ویژه‌ای دارد. سعی کنید ادب و متانت را د ر بیانتان حفظ کنید و در عین حال رفتار گرم، صمیمی و بانشاطی داشته باشید. برای جذب یک پسر پولدار لازم است اطلاعات عمومی و تخصصی نسبتا بالایی در زمینه‌های مختلف داشته باشید تا به عنوان فردی باهوش، عاقل و آگاه در نظر آن‌ها شناخته شوید. برای بالا بردن مهارت‌های ارتباط موثر، می‌توانید از مقالات و کتاب‌های روانشناسی این حوزه کمک بگیرید.

هنرمند باشید

تسلط به رشته‌های محتلف هنری، موسیقی و ورزش می‌تواند شما را در نظر یک مرد پولدار جذاب‌تر نشان دهد. هنر عنصری است که معمولا مردها کمتر سراغ آن می‌روند و هنرمند بودن، شما را در نظر یک مرد، لطیف و با احساس معرفی می‌کند.

باکلاس باشید

پسران پولدار معمولا به دنبال دختران باکلاس هستند، دختری که به در کنار او بودن افتخار کنند. منظور از باکلاس بودن این است که در ظاهر و رفتار در عین سادگی، باوقار و جذاب به نظر برسید. رفتارهایی مانند تکه کلام‌های نامناسب، پوشش زننده و به اشتراک‌گذاری پی‌در‌پی عکس (سلفی) در صفحات مجازی، رفتار مناسبی برای یک خانم باکلاس و باوقار نیست. برای با کلاس بودن در قرار ملاقات‌ها و یا بعد از دریافت هدیه تشکر کردن را فراموش نکنید و بد نیست اگر هر از چند گاهی تعارف کنید که پرداخت هزینه قرار با شما باشد.

به کسب و کار آنها علاقه نشان دهید

یک مرد پولدار برای دختر مورد علاقه‌اش زیاد خرج می‌کند. او دوست دارد برای دختری خرج کند که ارزش پول او و زحمتی که برای بدست آوردن آن کشیده را بداند. به خصوص اگر مرد خودساخته‌ای باشد و ثروتش را با تلاش بدست آورده باشد. پس مهم است که دختر به اینکه این پول از کجا آمده اهمیت نشان دهد. به عنوان دختری که وارد رابطه با یک پسر پولدار شده‌اید باید کمی به صحبت درمورد کسب و کار او، مدیریت مالی و نحوه درآمدزایی او توجه و علاقه نشان دهید، البته از آنجایی که درموارد دیگر خانم‌ها حرف بیشتری برای گفتن دارند، می‌توانید برای ایجاد تعادل در مسائل مالی و کاری بیشتر شنونده خوبی باشید تا گوینده.

منحصر به فرد باشید

برای اینکه شاهزاده‌تان شما را خاص و منحصر به فرد ببیند، باید به او نشان دهید، همان زن خاصی هستید که همواره در رویاهایش تصور کرده است. اگر تنها به خاطر ثروتش او را تحسین برانگیز بدانید، او را صاحب اختیار کامل کرده‌اید راز بزرگ کسب پول و ثروت تا شما را تحقیر کند. مسحور و مبهوت ثروتش نشوید؛ این مرد ثروتمند باید باور کند که شما به راحتی توانایی جذب مردان ثروتمند دیگر را دارید. تمام مردان دنیا خود را خاص و منحصر به فرد می‌دانند و وقتی مردی ثروتمند باشد، این باور صد برابر در او تقویت می‌شود. در این بین شما باید کاری کنید که او حس کند در دنیا بی‌نظیرید و این او است که خوش‌شانس بوده که شما را پیدا کرده است. حتی اگر قبلاً به این طریق رفتار نکرده‌اید، اکنون وقت آن است که قبول کنید، مردان صاحبان بلامنازع جهان نیستند.

درصورتیکه درمورد مسائل مربوط به خواستگار پولدار و شوهرثروتمند سوال یا تجربه خاصی دارید، می‌توانید در قسمت “پرسش و پاسخ” آن را با ما درمیان بگذارید.

با پول نمی‌توان شادی را خرید و ازدواج با پسر پولدار الزاما خوشبختی شما را در آینده زندگی مشترکتان تضمین نمی‌کند. اما از آنجایی که ازدواج با مرد ثروتمند مزایایی همچون رفاه و آسایش را به همراه خواهد داشت، شاید شما هم علاقه داشته باشید با یک پسر پولدار ازدواج کنید. در صورتیکه که مایل به جذب یک پسر پولدار برای ازدواج هستید لازم است در مکان‌هایی که آنها معمولا زیاد حضور دارند، حضور پیدا کنید. می‌توانید از معرف و واسطه برای آشنایی کمک بگیرید. برای جذاب بودن در نظر یک مرد پولدار در عین راز بزرگ کسب پول و ثروت حال که شخصیت و ارزش‌های خود را حفظ می‌کنید، لازم است به آراستگی ظاهر توجه نشان دهید و فن بیان مطلوبی برای برقراری ارتباط موثر داشته باشید. همچنین هنرمند بودن و مستقل بودن می‌تواند ویژگی‌های مثبتی از یک دختر جذاب در نظر پسران پولدار باشد.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا