تجارت فارکس

۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری

از این 8 اشتباه رایج در طراحی وب سایت دوری کنید

۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری

رایگان ثبت نام کنید
بلاگ/سرمایه‌گذاری
خطاهای رایج سرمایه‌گذاری

آگاهي از خطاهاي رايج سرمايه‌گذاران مبتدي، یکی از مهم‌ترین روش‌های موفقیت در سـرمايه‌گـذاري ‌است. تكرار خطاهاي رايج نشان مي‌دهد كه بزرگترين دشمن سرمايه‌گذاران، خـود آن‌ها هستند. برای رايج‌ترين خطاهاي سرمايه‌گذاران مبتدي می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.

نداشتن برنامه مشخص براي سرمايه‌گذاري

سرمايه‌گذار بايد از ابتداي كار برنامه مشخصي براي سرمايه‌گذاري ۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری خود در نظـر بگيـرد تـا در آینده بتواند تصميم‌هاي خود را در قالـب همـين برنامـه شـكل دهـد. بـراي طراحـي برنامـه سرمايه‌گذاري توجه به چند عامل اصلي ازجمله افق زماني، ميزان ریسک‌پذیری، ميزان مبلغ قابل سرمايه‌گذاري و ميزان افزايش احتمالي سرمایه‌گذاری در آينـده توجه کرد.

سرمايه‌گذار بايد به‌دقت بداند که "چـه كـار مـي‌خواهـد انجام دهد" و "تـا چـه انـدازه تحمـل پـذيرش نوسان‌هاي بازار را دارد."

سرمایه‌گذاری در یک بازار به جاي سبدي از انواع بازارها

اگر سرمایه‌گذار تنها در یک بازار دارایی‌های خود را قرار دهد، ریسک بالایی را قبول کرده است! در واقع اگر بازار مورد نظر دچار نوسانات شدید و ریسک‌های مختلف شود، ضرر زیادی به دارایی سرمایه‌گذار وارد می‌کند. اگر سرمایه‌گذار با یادگیری انواع بازار و ابزارهای هرکدام آشنا شود می‌تواند دارایی‌های خود را بسته به شرایط و میزان ریسک‌پذیری، در بازارهای مختلف قرار دهد. در این حالت سرمایه‌گذار دیگر به یک بازار وابسته نیست و می‌تواند از چند بازار با روش‌های مختلف کسب سود کند. درواقع در مقابل نوسانات بازار می‌توان این‌گونه محفوظ ماند.

از سوي ديگر، بايد به خاطر داشت كه تنوع بیش‌از اندازه هم ممكـن اسـت باعـث پرداخـت كارمزد بیش‌از حد شود. درهرحال، بهترين شيوه ممكن، حفظ تعادل در كار سرمايه‌گـذاري است و شايد بهترين ابزار، کمک گرفتن از يك شخص آگاه يا يك مشاور خبره باشد.

سرمايه‌گذاري را نبايد مانند يك بازي بردوباخت به آن نگاه كرد! سرمایه‌گذاری پذيرش ريسك معقول با هدف تأمين مالي يك بنگاه اقتصادي معين است. بنگاهي كه به نظر سرمایه‌گذار اين توانايي را دارد كه در بلندمدت به رشد مثبتي دست يابـد. بـراي رسـيدن بـه اين هدف، بهتر است به سراغ تحليل ویژگی‌های بنيادي بازارها، شناخت ابزار آن‌ها و ویژگی‌های خاص هرکدام برویم و تنها بررسي تغييرات روزانه قيمت معاملات بازارهای مالی نتیجه‌ای به همراه ندارد. معامله‌گری تنهـا براسـاس هجـوم بازار يا علاقه شخصي شما نسبت به آن معامله، بهترين راه براي دور ريختن پولتان است!

خريد در بالاترين قيمت / گران خريدن

نخستين اصل سرمايه‌گذاري خريد در پايين‌ترين قيمت و فـروش در بـالاترين قيمـت ممكـن است. پس چرا بعضي افراد به عكس عمل مي‌كنند؟ دليل اصلي اين است كه افراد به عملكـرد گذشته معاملات نگاه مي‌كنند. بسياري از افراد بر روی بخشی از دارايي‌ها كه طي يـك يـا دو سال گذشته عملكرد خوبي داشته‌اند سرمايه‌گذاري مي‌كنند. و با فرض اینکه "چون عملكرد دارايي موردنظر در گذشته خوب بوده در آينده نيز خوب خواهد بـود" وارد سرمایه‌گذاری در آن دارایی می‌شوند. ايـن فرض كاملاً اشتباه است. گران خريدن و ارزان فروختن شيوه افرادي است كه برنامه مشخصي در ذهن ندارند. و فقط به تحركات بازار واكنش نشان مي‌دهند. سـرمايه‌گـذاري ايـن افـراد بـه جاي این‌که طبق یک استراتژی خاصی باشد، تاكتيكي است، به عبارتی خود را درگیر نوسانات کوتاه‌مدت می‌کنند.

عده‌ای دیگر که هميشه در معـرض خطـر گـران خريـدن هـستند تنها مـوج خريداران بازار را دنبال مي‌كنند. برخي از انواع دارایی‌های موجود در بازار در يـك دوره كوتـاه مورد توجه بازار واقع می‌شوند و بسياري از سرمايه‌گذاران مبتدي را در اوج قيمت به سوي خود مي‌كشند.

هميشه سعي كنيد به عملكرد آينده سرمايه‌گذاري موردنظر خود توجه کنید و اطمینان لازم را به دست آورید.

فروش در پایین‌ترین قيمت / ارزان فروختن

بسياري از سرمايه‌گذاران تا زمانی که ضرر آن‌ها جبران نشود، حاضر به اتمام معامله خود نيـستند! غـرور اين افراد اجازه نمي‌دهد كه قبول كنند اشـتباه كـرده‌انـد و معامله‌ای را بـه قيمـت بـالايي انجام داده‌اند. در مقابل، افراد باهوش واقعيت را مي‌پذيرند و به سرعت جلوي ضرر بيشتر را مي‌گيرند.

بـه يـاد داشـته باشـيد كـه همـه سـرمايه‌گـذاري‌هـا بـه ارزش‌افزوده نمـي‌رسـند و حتـي سرمايه‌گذاران حرفه‌اي هميشه در كار خود موفق نيستند. بهترين كار اين اسـت كـه هـرچه زودتر جلوي ضرر بيشتر گرفته شود و منابع موردنظر در سرمايه‌گذاري ديگري به جريان گذاشته شود.

زير و رو کردن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده

هر چه كمتر سرمايه‌گذاري‌هاي انجام‌شده خود را جابه‌جا كنيد، درنهایت سود بيـشتري نصيبتان مي‌شود. مطالعه انجام‌شده توسط دو تن از استادان دانشگاه كاليفرنيا بر روي بـيش از 64هزار نفر از سرمايه‌گذاران يك مؤسسه بزرگ كارگزاري طي سال‌های 1991 تـا 1996 نشان مي‌دهد كه اين افراد بدون در نظر گرفتن هزينـه معـاملات، 7/17‌درصـد سـود سـالانه حاصل از سرمايه‌گذاري داشته‌اند كه اين رقم به خودي خود 6/0‌درصد بالاتر از ميانگين بازار سهام بـوده است. امـا هنگامی‌که هزينـه معـاملات آن‌ها محاسـبه می‌شود، سـود حاصـل از سرمايه‌گذاري آن‌ها به رقم 3/15‌درصد در سال يا 8/1‌درصد پايين‌تر از ميـانگين بـازار نـزول مي‌كند. براي سرمايه‌گذاران مبتدي خريد و نگه‌داري سهم بهتر از خریدوفروش مكـرر آن است.

كافي دانستن اخبار رسانه‌ها برای سرمایه‌گذاری

يكي ديگر از خطاهاي رايج سرمايه‌گذاران مبتدي اين است كه به مطالعـه و گـوش كـردن بـه اخبار رسانه‌هاي همگـاني اكتفـا مـي‌كننـد. و هـيچ ارتبـاط حرفـه‌اي بـا مـشاوران خبره سرمايه‌گذاري ندارند. حتي زماني كه فكر مي‌كنيد به خبر دست اولي دست پيـدا كـرده‌ايـد و می‌توانید با استفاده از آن پرتفوی خود را رونق دهيد. به ياد داشته باشيد كه هميشه با عده‌ای سرمايه‌گذار حرفه‌اي طرف هستيد كه هرکدام چندين نفر تحليلگر خبره را به استخدام خود درآورده‌اند. سرمايه‌گـذاران حرفـه‌اي اطلاعـات خـود را از چنـدين منبـع مـستقل گـردآوري مي‌كنند. و قبل از تصميم‌گيري راجع به سرمايه‌گذاري موردنظر خود اطلاعات موجـود را با ‌دقت تجزیه‌وتحلیل مي‌كنند.

اگر فكر مي‌كنيد اطلاعاتي كه به دست شما می‌رسد كاملاً دست‌اول است و شخص ديگـري از آن خبر ندارد به‌شدت اشتباه مي‌كنيد. فراموش نكنيد خبري كه به گوش شما رسيده ممكن است به گوش ديگران هم رسيده باشد. پس همين اطلاعات ممكن است تا ايـن لحظـه تـأثير خود را بر روي قيمت‌ها گذاشته باشد و یا به اصطلاح آن‌ها را پیش‌خور کرده باشند.

پرداخت بيش از اندازه هزينه و كارمزد

سرمايه‌گذاران بايد پيش از گشايش حساب نزد كارگزار متوجه هزينه‌هايي كه بـه عهـده آن‌ها گذاشته مي‌شود باشند، هزينه‌هاي مانند مديريت پرتفو و كارمزد معاملات. به‌علاوه، ميـزان سود سرمايه‌گذاري بايد با توجه به‌تمامی اين هزينه‌ها برآورد شود.

انتظار نامعقول از سرمایه‌گذاری

هميشه در زمان وجود حباب قيمت‌ها در سطح بازار سرمايه‌گذاراني را مي‌بينيم كه صبر خـود را از دست مي‌دهند و ريسك بیش ‌از اندازه‌اي را متحمل مـي‌شـوند. داشـتن ديـد بلندمـدت نسبت به سرمايه‌گذاري انجام شده بسيار مهم است. سرمايه‌گذار نبايد به عوامل بيروني اجـازه دهد تا تأثير نامطلوبي بر روي تصميم‌گيري او بگذارد و باعث شـود تا او در زمـان نامناسـب استراتژي خود را تغيير دهد. هميـشه مـي‌تـوان بـا مقايـسه عملكـرد پرتفـوي بـا رشد شاخص‌هاي پايه به انتظاري معقول دست يافت.

سهل‌انگاری و بی‌توجهی به سرمایه‌گذاری

افراد به‌طورمعمول به خاطر این‌که نمي‌دانند از كجا و چگونه سرمايه‌گذاري خـود را شـروع كنند، از آغاز كار طفره مي‌روند. يا به دليل زيـان سـرمايه‌گـذاري‌هـاي قبلـي يـا رشـد منفـي بازارهاي مالی، از سرمايه‌گذاري جديد سرباز مي‌زنند. سرمايه‌گذار بايد در هر‌وضعيتي به کار خود ادامه دهد و با توجه به شرايط بازار بر روي ابزارهاي مختلف سرمايه‌گذاري كند. و به طور منظم پرتفوی خود را بررسي و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود مطمئن شود.

ناآگاهي از قدرت واقعي تحمل ريسك

اولين نكته‌اي كه هرگز نبايد فراموش كرد اين است كه سرمايه‌گـذاري بـدون ريـسك وجود ندارد. با اندازه‌گيري تأثير احتمالي مبلغ مشخصي از زيان مالي (براي مثال 1.000.000 ريال) بر وضعيت كلي پرتفو و روح و روان شخص مي‌توان ميـزان اشـتياق او را بـه پـذيرش ريـسك تعيين كرد. به‌طورکلی، مي‌توان گفت افرادي كه براي اهداف بلندمدت برنامه‌ريزي مي‌كننـد و در انتظار درآمد بيشتري هستند، بايد انتظار ريسك بيـشتري را داشته باشـند. بـراي ارزيابي ميزان ريسك‌پذيري خود لازم نيـست منتظـر كـاهش ناگهـاني يـا كوتـاه‌مـدت ارزش دارايي‌هايتان باشيد. همين امروز دست به كار شويد و سقف واقعـي تحمـل ريـسك خـود را مشخص كنيد.

عدم درک سرمایه‌گذاری

طبق مقاله اینوستوپدیا یکی از مهم‌ترین خطاهای سرمایه‌گذاری، عدم درک مفهوم سرمایه‌گذاری است. وارن بافت، یکی از موفق‌ترین سرمایه‌گذاران جهان، نسبت به سرمایه‌گذاری در شغل‌هایی که آن‌ها را نمی‌فهمید و یادرکی از آن‌ها ندارید، هشدار می‌دهد. این بدان معنی است که اگر مدل‌های کسب‌وکار را نفهمید، نباید در آن شرکت‌ سهام خریداری کنید. بهترین راه برای جلوگیری از این کار، ایجاد سبد متنوع و یا استفاده از انواع اوراق یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری است. بنابراین قبل از اینکه هر معامله‌ای را شروع کنید، ابتدا باید آن معامله را درک کنید.

تعصب بی‌اساس در یک معامله

در اکثر مواقع می‌بینیم که عاشق معامله‌ای شدیم و نسبت به دارایی معامله‌شده تعصب پیدا می‌کنیم. در واقع فراموش می‌کنیم که آن دارایی را به‌عنوان سرمایه‌گذاری معامله کرده‌ایم. همیشه به یاد داشته باشید که معاملات را برای کسب بازدهی بهتر انجام داده‌اید، نه تعصب بی‌جا! اگر هر یک از اصولی که باعث می‌شود شما بخواهید وارد معاملهشوید، تغییر کند، باید آماده خروج از معامله باشید.

در انتظار بهبود اوضاع بودن

"بیهوده در انتظار بهبود معاملات" هم یکی از خطاهای متداول سرمایه‌گذاری است. این بدان معناست که شما منتظر هستید تا زمانی که قیمت دارایی مورد نظر دوباره به مبلغ اصلی که شما پرداخته‌اید بازگردد. دانش مالی رفتاری این را خطای شناختی می‌نامند. با دقیق شدن در فرآیند متضرر شدن، به این نکته پی می‌بریم که سرمایه‌گذاران در واقع از دو طریق ضرر می‌کنند. اول اینکه آن‌ها از خروج از معامله اجتناب می‌کنند که ممکن است حتی اصل سرمایه خود را از دست دهند. دوم اینکه باید هزینه فرصت استفاده از پول در نظر گرفته شود.

در دانش مالی رفتاری این‌طور استنباط می‌شود که افراد در هنگام سود کردن ریسک گریز و به هنگام زیان ریسک پذیر می‌شوند.

جمع‌بندی

اشتباهات بخشی از فرآیند سرمایه‌گذاری است. دانستن اینکه کدام اقدام اشتباه است، چگونه آن‌را مرتکب می‌شوید و چگونه از آن‌ها جلوگیری می‌کنید به شما در موفقیت به‌عنوان یک سرمایه‌گذار کمک می‌کند. برای جلوگیری از ارتکاب اشتباهات ذکرشده، برنامه‌ای متفکرانه و منظم را تدوین کنید و به آن پایند باشید.

در پايان مطلب، باید خاطر نشان کرد كه با وجود هشدارهاي داده شده، بـه هیچ‌وجه جـاي نگرانـي وجود ندارد. و فقط با كمي تـلاش و جـديت مـي‌توانيـد از این‌ اشتباهات دوري كنيـد و سرمایه‌گذاری مطمئني داشته باشید.

۱۲ اشتباه ویرانگر در سرمایه گذاری در بورس

آگاهی از خطاهای رایج و ویرانگر در سرمایه گذاری در بورس، مهمترین بخش از یک برنامه موفق سرمایه گذاری است. بررسی تکرار خطاهای رایج نشان می دهد که بزرگترین دشمن این دسته از سرمایه گذاران خود آنها هستند. در هر حال، رایج ترین خطاهای سرمایه گذاران را می توان به شرح زیر برشمرد:

1-خرید در بالاترین قیمت (گران خریدن)

نخستین اصل سرمایه گذاری خرید در پایین ترین قیمت و فروش در بالاترین قیمت ممکن است. پس چرا بعضی افراد ۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری ۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری به عکس عمل می کنند؟ دلیل اصلی این است که افراد به عملکرد گذشته سهم نگاه می کنند. بسیاری از افراد روی دسته یا گونه ای از دارایی ها که طی یک یا دو سال گذشته عملکرد خوبی داشته اند سرمایه گذاری می کنند و استدلال شان این است که چون عملکرد دارایی مورد نظر در گذشته خوب بوده در آینده نیز خوب خواهد بود . اما این فرض کاملاً اشتباه است . گران خریدن و ارزان فروختن شیوه افرادی است که برنامه مشخصی در ذهن ندارند و فقط به تحرکات بازار واکنش نشان می دهند. سرمایه گذاری این افراد به جای این که راهبردی باشد تاکتیکی است. عده دیگری که همیشه در معرض خطر گران خریدن هستند افرادی هستند که موج خریداران بازار را دنبال می کنند. برخی از انواع سهام موجود در بازار در یک دوره کوتاه مد روز می شوند و بسیاری از سرمایه گذاران مبتدی را در اوج قیمت به سوی خود می کشند. همیشه سعی کنید به عملکرد آینده سرمایه گذاری مورد نظر خود نگاه کنید نه وضعیت آن در گذشته.

2- فروش در پایین ترین قیمت (ارزان فروختن)

سیاری از سرمایه گذاران تا زیان شان جبران نشود حاضر به فروش سهام خود نیستند . غرور این افراد اجازه نمی دهد که قبول کنند اشتباه کرده اند و سهام شان را به قیمت بالایی خریده اند. اما افراد باهوش واقعیت را می پذیرند و به سرعت جلوی ضرر بیشتر را می گیرند. به یاد داشته باشید که همه سرمایه گذاری ها هم به ارزش افزوده نمی رسند و حتی سرمایه گذاران حرفه ای هم همیشه در کار خود موفق نیستند . بهترین کار این است که هر چه زود تر جلوی ضرر بیشتر گرفته شود و منابع مورد نظر در سرمایه گذاری دیگری به جریان گذاشته شود.

3-نداشتن برنامه مشخص برای سرمایه گذاری

سرمایه گذار باید از ابتدای کار برنامه مشخصی برای سرمایه گذاری خود در نظر بگیرد تا در آینده بتواند تصمیم های خود را در قالب همین برنامه شکل دهد. برای طراحی برنامه سرمایه گذاری توجه به چند عامل اصلی از جمله افق زمانی ، میزان ریسک پذیری، میزان وجوه قابل سرمایه گذاری، و میزان افزایش احتمالی سرمایه گذاری در آینده بسیار ضروری است . سرمایه گذار باید به دقت بداند چه کار می خواهد بکند و تا چه اندازه تحمل پذیرش نوسان های بازار را دارد.

4-سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص به جای سبدی از انواع اوراق بهادار

سرمایه گذاری بر روی یک سهم خاص نسبت به سرمایه گذاری در یک شرکت سرمایه گذاری یا صندوق سرمایه گذاری مشترک ریسک به مراتب بالاتری همراه خواهد داشت. سرمایه گذاران بهتر است بر روی سبد متنوعی از انواع اوراق بهادار و شیوه های متفاوت سرمایه گذاری متمرکز شوند . در غیر این صورت، در مقابل نوسان های یک نوع خاص از اوراق بهادار یا بخش خاصی از اقتصاد به شدت بی دفاع و آسیب پذیر خواهند بود . البته نباید مفهوم تنوع شرکت ها یا صندوق های سرمایه گذاری را با تنوع سبد اوراق بهادار اشتباه گرفت . ممکن است شخصی در چند صندوق سرمایه گذاری مشترک سرمایه گذاری کرده باشد اما متوجه نباشد که همه این صندوق ها در چند صنعت مشابه و حتی بر روی چند گونه خاص از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده اند. از سوی دیگر، باید به خاطر داشت که تنوع بیش از اندازه همم ممکن است باعث پرداخت کارمزد بیش از حد شود. در هر حال، بهترین شیوه ممکن ، حفظ تعادل در کار سرمایه گذاری است و شاید بهترین ابزار آن هم استفاده از راهنمایی های یک شخص آگاه یا یک مشاور خبره باشد.

5- سرمایه گذاری بر روی سهام به جای سرمایه گذاری بر روی شرکت

سرمایه گذاری قمار نیست و نباید مانند یک بازی برد و باخت به آن نگاه کرد. سرمایه گذاری پذیرش ریسک معقول با هدف تأمین مالی یک بنگاه اقتصادی معین است . بنگاهی که به نظر سرمایه گذار این توانایی را دارد که در بلندمدت به رشد مثبتی دست یابد . برای رسیدن به این هدف ، بهتر است دست به کار تحلیل ویژگی های بنیادی شرکت یا صنعت مورد نظر شوید و نه بررسی تغییرات روزانه قیمت سهام شرکت . خرید یک سهم خاص تنها براساس هجوم بازار یا علاقه شخصی شما نسبت به محصولات تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط شرکت، بهترین راه برای دور ریختن پولتان است ! به علاوه، لازم است گوشه چشمی هم به چگونگی رعایت مسایل مربوط به راهبری شرکتی در شرکت مورد نظرتان داشته باشید.

6-کافی دانستن اخبار رسانه ها

یکی دیگر از خطاهای رایج سرمایه گذاران مبتدی این است که به مطالعه و گوش کردن به اخبار رسانه های همگانی اکتفا می کنند و هیچ ارتباط حرفه ای با مشاوران کارکشته سرمایه گذاری ندارند . حتی زمانی که فکر می کنید به خبر دست ا ولی دست پیدا کرده اید و می توانید با استفاده از آن پرتفوی تان را رونق بدهید، به یاد داشته باشید که همیشه با عده ای سرمایه گذار حرفه ای طرف هستید که هر کدام چندین نفر تحلیل گر خبره را به استخدام خود درآورده اند. سرمایه گذاران حرفه ای اطلاعات خود را از چندین منبع مستقل گردآوری می کنند و پیش از تصمیم گیری راجع به سرمایه گذاری مورد نظر خود اطلاعات موجود را به دقت تجزیه و تحلیل می کنند. 5 اگر فکر می کنید اطلاعاتی که به دست شما رسیده کاملاً دست اول است و شخص دیگری از آن خبر ندارد به شدت اشتباه می کنید. فراموش نکنید خبری که به گوش شما رسیده ممکن است به گوش دیگران هم رسیده باشد، پس همین اطلاعات ممکن است تا این لحظه تأثیر خود را بر روی قیمت ها گذاشته باشد.

7- پرهیز از خرید و فروش های مکرر

هرچه کمتر سرمایه گذاری های انجام شده خود را جابه جا کنید ، در نهایت عایدی بیشتری نصیب تان می شود. مطالعه انجام شده توسط دو تن از استادان دانشگاه کالیفرنیا بر روی بیش، از 64 هزار نفر از سرمایه گذاران یک مؤسسه بزرگ کارگزاری، طی سال های 1991 تا 1996 ، نشان می دهد که این افراد بدون در نظر گرفتن هزینه معاملات 17/7 درصد، سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری داشته اند که این رقم به خودی خود 0/6درصد بالاتر از میانگین بازار سهام بوده است. اما هنگامی که هزینه معاملات محاسبه می شود، سود حاصل از سرمایه گذاری آنها به رقم 15/3 درصد در سال یا 1/8درصد پایین تر از میانگین بازار نزول می کند. برای سرمایه گذاران مبتدی خرید و نگهداری سهم بهتر از خرید و فرو ش مکرر آن است.

8- پرداخت بیش از اندازه هزینه و کارمزد

سرمایه گذاران باید پیش از گشایش حساب نزد کارگزار متوجه هزینه هایی که به عهده ش ان گذاشته می شود مانند هزینه های مدیریت پرتفوی و کارمزد معاملات باشند . به علاوه، میزان عایدی سرمایه گذاری باید با توجه به تمامی این گونه هزینه ها برآورد شود.

9- ناآگاهی از قدرت واقعی تحمل ریسک

اولین نکته ای که هرگز نباید فراموش کرد این است که سرمایه گذاری بدون ریسک وجود ندارد. با اندازه گیری تأثیر احتمالی مبلغ مشخصی از زیان مالی (برای مثال، 10,000 ریال ) بر وضعیت کلی پرتفوی و روح و روان شخص می توان میزان اشتیاق او را به پذیرش ریسک تعیین کرد . به طور کلی ، می توان گفت افرادی که برای اهداف بلندمدت برنامه ریزی می کنند و به انتظار درآمد بیشتری هستند ، باید پذیرای ریسک بیشتری باشند . در هر حال، برای ارزیابی میزان ریسک پذیری خود لازم نیست منتظ ر کاهش ناگهانی ی ا کوتاه مدت ارزش دارایی ها ی تان باشید . همین امروز دست به کار شوید و سقف واقعی تحمل ریسک خود را مشخص کنید. در پایان مطلب، گفتنی است که با وجود هشدارهای داده شده، به هیچ وجه جای نگرانی وجود ندارد و فقط با کمی تلاش و جدیت می توانید از این گ ونه خطاها دوری کنید و سرمایه گذاری مطمئنی را به انجام برسانید.

10- سهل انگاری و بی توجهی

افراد به طور معمول به خاطر این که نمی دانند از کجا و چگونه سرمایه گذاری ۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری خود را شروع کنند، از آغاز کار طفره می روند یا به دل یل زیان سرمایه گذاری های قبلی یا رشد منفی بازارهای سهام ، از سرمایه گذاری جدید سرباز می زنند. سرمایه گذار باید در هر وضعیتی به کار خود ادامه دهد و با توجه به شرایط بازار بر روی ابزارهای مختلف سرمایه گذاری کند و مرتب پرتفوی خود را بررسی کند و از مطابقت آن با برنامه مورد نظر خود ۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری مطمئن شود.

11-اعتماد به نفس بی جا

بسیاری از سرمایه گذاران همچنان تصور می کنند که از چگونگی فعالیت بازار سرمایه اطلاع دارند، درحالی که واقعیت چیز دیگری است همان طور که جاش بیلینگز طنز نویس میگوید آنچه انسان نمی داند از وی احمق نمی سازد؛ بلکه آنچه تصور میکند می داند، ولی در واقع نمی داند وی را به یک احمق تبدیل می کند. نتیجه این که، افراد اقدام به سرمایه گذاری می کنند بدون این که دانش کافی درباره عواقب تصمیم هایشان داشته باشند. مثل این است که به جایی سفر کنید که قبلاً هیچ گاه در آن جا نبوده اید، بدون این که نقشه مسیر یا راهنما با خود داشته باشید. نداشتن تحصیلات علمی در مسائل مالی، باعث شده که اکثر سرمایه گذاران تصمیمات خود را بر اساس دانش عام در جامعه اتخاذ کنند. این دانش، همان ایده ها و نظرهایی است که آن قدر در بین مردم باقی مانده و پذیرفته شده اند که دیگر کسی در مورد آن ها سؤال نمی کند. متأسفانه، اغلب آنچه به عنوان دانش عام در مورد سرمایه گذاری وجود دارد نادرست است. در نتیجه، سرمایه گذاران، تصمیماتی اتخاذ می کنند که نتایج فاجعه باری به همراه دارد.

12- انتظار نامعقول

همیشه در زمان وجود حباب قیمت ها در سطح بازار سرمایه گذارانی را می بینیم که صبر خو د را از دست می دهند و ریسک بیش از اندازه ای را متح مل می شوند . داشتن دید بلندمدت نسبت به سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است . سرمایه گذار نباید به عوامل بیرونی اجازه دهد تأثیر نامطلوبی بر روی تصمیم گیری او داشته باشند و باعث شوند او در زمان نامناسب استراتژی خود را تغییر دهد . همیشه می توان با مقایسه عملکرد پرتفوی مورد نظر با شاخص های پایه به انتظاری معقول دست یافت.

مدیریت فراچارت: اکنون ایمان دارم می دانید هدف ما از انتخاب عکس این مقاله چه چیز بوده: در این عکس درشکه ای به اسب به صورت برعکس بسته شده که می بایست به پشت اسب وصل می شد و همچنین سطل آبی بر روی درشکه است که نماد و استعاره از سرمایه شماست و ممکن است هر لحظه بریزد و هدر برود.

8 مورد از مهمترین اشتباهات تریدر­ها در انجام معاملات

ما به شما کمک می­کنیم تا از تکرار اشتباهات تریدر­ها برای پروژه خود اجتناب کنید، تریدر بودن چیزی است که بسیاری از مردم می­خواهند. در حالی که تریدر­ها و کار تجارت الکترونیکی غالباً به عنوان یک پروژه با ریسک کمتر نسبت به یک فروشگاه فیزیکی مشاهده می­شود ، اما انجام کار آن­ها کاملاً واضح نیست. اشتباهات در میان تجار تازه وارد الکترونیکی زیاد است و متأسفانه بسیاری از آنها برنامه های تجاری خود را در وب رها می­کنند. ما یک مرور کلی از رایج ترین اشتباهات تریدر­ها را به شما ارائه می­دهیم .

نکته مهم

قبل از اینکه به عمق این موضوع بپردازیم ، یک چیز دیگر وجود دارد که باید بدانید :

اگر در یک بازه زمانی کوتاه اشتباهات زیادی یا معامله ناآگاهانه انجام دهید ، ممکن است دیگر هرگز به معاملات ارز دیجیتال برنگردید. ممکن است در تجارت و سرمایه گذاری رمزنگاری صورت گرفته ، ثروت از دست بدهید. برخی از ثروتمندترین افراد جهان ، مدیران صندوق های سرمایه گذاری ، تریدر هستند و آن­ها با پیروی از استراتژی­های تجاری و به حداقل رساندن زیان های خود ، به آنجا رسیدند. ساده ترین راه برای به حداقل رساندن زیان های خود ، یادگیری تجارت رمزنگاری به عنوان یک سیستم و یادگیری اشتباهات تریدر­ها است.

به یاد داشته باشید ، یادگیری از اشتباهات خود هوشمندانه است ، و یادگیری از اشتباهات دیگر خردمندانه است.

کسانی که قصد ترید بیت کوین را داشته باشند، حتی اگر در این حوزه با تجربه و متخصص شده باشند نیز همیشه به تحلیل‌هایی برای ترید بیت کوین نیاز خواهند داشت. آگاهی نسبت به این نکات می‌تواند آینده تریدرها را تغییر دهد. 5 مورد از اصول و نکات قبل از ترید بیت کوین رابخوانید تا بدون دانستن این نکات اقدام به ترید بیهوده و ضررساز نکنید.

اشتباهات تریدر­ها

اشتباهات تریدر­ها

1) شروع با پول واقعی قبل از تجارت کاغذ

تجارت یک نوع مهارت است ، دقیقاً مانند هر مهارت دیگری ، تسلط بر آن ساعت ها تمرین و صبر بی شماری را می طلبد. این قانونی اساسی دارد و یکی از آن­ها استفاده از تجارت کاغذ قبل از اینکه پول واقعی را قرار دهید، است. این قسمت برای بسیاری کسل کننده است ، اما شاید مهمترین جنبه تجارت رمزنگاری باشد. یکی از اشتباهات تریدر­های مبتدی این است که از دست دادن پول بدشان نمی­آید ، و قبل از اینکه مهارت خود را بهبود ببخشند ، تجارت پول واقعی انجام می دهند. آنچه باید به خاطر داشته باشید این است که بازار رمزنگاری به جایی نمی­رسد و حتی اگر با تجارت کاغذ خود را برای دو ماه یا 100 معامله آماده کنید ، چیزی از دست نمی­دهید. بنابراین ، بهتر است قبل از اینکه پول واقعی وارد کنید ، خود را برای بازی بزرگ با تجارت کاغذ رمزنگاری آماده کنید.

2) عدم استفاده از توقف ضرر، مدیریت ریسک

همیشه ضرر و زیان متوقف می­شود دراین کار جام مقدس مدیریت ریسک است . توقف ضرر به شما کمک می­کند تا هنگام پیش بینی تجارت خود به جنوب ، ضرر را به حداقل برسانید. مهم نیست که شما چقدر در مورد یک تجارت صحیح اعتماد به ۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری نفس دارید ، عدم استفاده از ضرر توقف بزرگترین اشتباه خودخواهانه ای است که می­توانید مرتکب شوید. تقریباً بهترین مبادلات رمزنگاری این ویژگی را برای تنظیم توقف ضرر ارائه می­دهند و برخی از آن­ها ویژگی توقف ضرر را نیز ارائه می­دهند. در حال حاضر ، اگر قبلاً هرگز از توقف ضرر استفاده نکرده­اید یا در برخی از معاملات خود از آنها صرف نظر کرده اید ، خوب اضافه کردن ضرر را شروع کنید. استفاده از ضرر و توقف در هر معامله ای به شما کمک می­کند تا از اشتباه شماره 1 تریدرها جلوگیری کنید.

3) پرداخت هزینه­های کارگزاری

هزینه های کارگزاری همان هزینه های بالای معاملاتی می­تواند قسمت قابل توجهی از سود تجاری شما را بخورد. نکته کلیدی در اینجا استفاده از کارگزار صرافی است که معاملات کم هزینه را ارائه می­دهد و از حجم و نقدینگی بالایی برخوردار است. به این ترتیب در نهایت درآمد بیشتری از تجارت کسب خواهید کرد.

4) ضرر به صورت درصد

این یکی دیگر از اشتباهات تریدر­ها است که معامله گران مبتدی مرتکب می­شوند.آن­ها اغلب سود و زیان خود را به عنوان یک سود مطلق می­دانند ، نه اینکه آن را 100 % افزایش یا زیان ببینند. عادت کنید که هر یک از معاملات خود را به عنوان یک درصد بهبود مشاهده کنید ، و تصویر روشنی از سود و زیان خود خواهید داشت.

5) انجام ندادن تجزیه و تحلیل اساسی

بسیاری از مبتدیان با انتخاب یک ارز رمزنگاری شده محبوب شروع به تجارت با آن­ها می­کنند. این شانس وجود دارد که برای مدت طولانی به نتیجه خوبی برسید. با این حال ، یک روز خوب ، سکه می­اندازد مثل اینکه فردایی وجود ندارد ، و یک ضرر بزرگ باعث می­شود نمونه کارها برای مدت طولانی به رنگ قرمز درآید. راه جلوگیری از این اشتباهات تریدر­ها ، انجام تحلیل بنیادی سکه­ای است که می­خواهید معامله کنید.

6) تجارت براساس تماس های پمپ ، دامپ

گروه های تلگرامی /وجود دارند که سیگنال هایی را برای خرید و فروش رمزنگاری ارائه می­دهند و آیا آن­ها واقعا کار می­کنند؟ به هیچ وجه به خصوص به عنوان یک مبتدی ، بهتر است از چنین طرح های پمپ و تخلیه اجتناب نکنید. چنین گروه هایی عملی نیستند. وقتی هزاران کاربر با یک ۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری تماس تجاری مشابه کار می­کنند ، احتمال کار کردن این سیگنال ها بسیار کم است. علاوه بر این ، پول هوشمند قبلاً به داخل یا خارج منتقل شده است و اکنون پول تاجر مبتدی (پول شما) در معرض خطر است. ممکن است وقتی گروه کوچک باشد و مالک آن یک بازرگان با اخلاق بالا باشد. چنین گروه هایی پولی هستند و معمولاً اندازه آنها بسیار کوچک ،کمتر از 20است . در هر صورت ، شما باید از مهارت­های اولیه تجارت برای استفاده از چنین سیگنال­هایی برخوردار باشید. درست مانند سایر شاخص های تحلیل تکنیکی ، از این تماس ها فقط به عنوان یک شاخص استفاده کنید و نه یک تجارت واقعی. وضعیت تجارت ممکن است تغییر کند و در نهایت بیش از سود خود ضرر کنید.

7) عدم حفظ مجله تجارت

این شاید بزرگترین اشتباهات تریدر­ها باشد که بسیاری از بازرگانان رمزنگاری مبتدی مرتکب می­شوند. نوشتن دلیل تجارت خود و تجزیه و تحلیل آن­ها در مرحله بعد به شما کمک می­کند تا بفهمید : چرا معاملات خاص نتایج عالی می­دهند؟ چرا برخی از تجارت خود را از دست می­دهید؟ نگهداری یک مجله تجارت به شما کمک می­کند تا استراتژی تجارت خود را با گذشت زمان بهبود ببخشید.

8) بدون برنامه تجاری

شما باید قبل از ورود به هرگونه تجارت ، برنامه­ای داشته باشید. این بدان معناست که شما باید از برنامه ورود و انقضا خود ، میزان سرمایه برای سرمایه گذاری در تجارت و حداکثر ضررهایی که مایلید متحمل شوید مطلع شوید. معامله گران مبتدی معمولاً برنامه معاملاتی ندارند و مشکلی ندارند که برای مدت طولانی در یک معامله زیان ده باقی بمانند. داشتن یک برنامه تجارت قبل از انجام معامله ، شما را از اشتباهات تریدر­های تازه کار نجات می­دهد.

هرروزه تعداد زیادی افراد تازه کار، در این بازار سرمایه گذاری خود را شروع می کنند و انجام معاملات خود را از سر می گیرند. اگر شما نیز جزو این دسته افراد هستید و از دانش تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال سر در نمی آورید اصلا نگران نباشید چون معامله گران حرفه ای با تحلیل نمودارها و الگوریتم ها به شما بهترین سیگنال های بیت کوین را ارائه می دهند. در مقاله ای تخصصی به بحث در مورد سیگنال ماهانه بیت کوین میپردازیم که لازم است برای کسب اطلاعات دقیق تر، این محتوای ارزشمند را مطالعه نمایید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

ربات های تریدر و معامله گر معمولا نرم افزار های ویژه و به خصوصی هستند که از یک الگوی خاص پیروی کرده تا بتوانند بدون دخالت انسان کار و سرمایه ی افراد را مدیریت کنند؛ برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله تخصصی ربات تریدر را مطالعه کنید.

۴ اشتباه رایج که ارائه‌ی شما به مدیران ارشد را به افتضاح می‌کشد

دیویا (Divya)، مدیری که یک تیم مهندسی بزرگ را هدایت می‌کند، به همراه مدیر‌عامل و مدیران ارشد شرکتش، که عضو ۵۰ شرکت برتر مجله فورچن (Fortune) است، به یک گردهمایی ۲روزه دعوت شدند. او و ۳۰ نفر از همکاران توانمندش از همراهی با هیئت‌رئیسه بسیار هیجان‌زده بودند. (فورچن مجله تجاری معتبر آمریکایی است که هر سال، ۵۰۰ شرکت‌ بزرگ جهان را و ۵۰ شرکتی که بیشترین پتانسیل رشد را دارند، معرفی می‌کند.)

هدف از گردهمایی این بود که مدیران آینده در معرض چالش‌های گسترده‌تری قرار بگیرند، شبکه ارتباطی خود را از دپارتمان‌هایی که در آن‌ها کار می‌کنند، فراتر ببرند و البته به آن‌ها فرصتی داده شود تا با مدیران ارشد ارتباط برقرار کنند.

جلسه با تقسیم شرکت‌کنندگان به تیم‌های کوچک برای مقابله با چالش‌های استراتژیک در سراسر شرکت آغاز شد. این یک فرصت استثنایی برای ارائه مستقیم در حضور مدیرعامل بود؛ بنابراین، دیویا و هم‌تیمی‌هایش سرسختانه تلاش کردند تا درمورد موضوع تعیین‌شده خود تحقیق کنند، چالش خاصی را طرح‌ریزی کنند و ایده‌ها و راه‌حل‌های مختلف را به بحث بگذارند. آن‌ها به‌جای اینکه بعد از شام برای تفریح بیرون بروند، تا آخر شب روی ارائه خود کار کردند. دیویا به‌عنوان سخن‌گوی گروه خود انتخاب شد و آن‌ها صبح روز بعد سخنرانی خود را ارائه کردند.

ایده تیم با استقبال گرمی روبه‌رو نشد و در بهترین حالت می‌توان گفت مورد یک تشویق مؤدبانه قرار گرفت. طبیعتا، آن‌ها از واکنش نه‌چندان گرم مخاطبان ناامید شدند. دیویا و تیم او همگی افراد باهوشی هستند، کارهای بزرگی را در مشاغل فعلی خود انجام می‌دهند و حرفه‌های امیدوار‌کننده‌ای را در پیش رو دارند؛ پس چه اشتباهی رخ داده است؟

با توجه به تجربه من از تماشای صدها سخنرانی توسط مدیران توانمند، می‌توانم به شما بگویم که دیویا و همکارانش تنها کسانی نیستند که سخنرانی‌های مهم را خراب می‌کنند. هنگام ارائه ایده‌ها به مدیرعامل، حتی مدیران ماهر و باتجربه‌ای که به‌طور منظم با مدیران ارشد ارتباط برقرار نمی‌کنند نیز چند اشتباه مشترک را تکرار می‌کنند که می‌توان به‌راحتی از آن‌ها جلوگیری کرد.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

اشتباه شماره ۱: بیان‌کردن ایده، بدون مطرح‌کردن مشکل

معمولا، افراد باهوش و موفق ایده‌هایی عالی دارند. طبیعی است که از ایده‌هایتان هیجان‌زده شوید و برای به‌اشتراک‌گذاشتن آن‌ها با مدیران، مشتاق باشید؛ اما خود را جای مدیرعاملتان بگذارید؛ او همواره در حال دریافت ایده‌های هوشمندانه است. برای اینکه ایده شما برجسته شود و برای مدیر‌عامل مفید باشد، باید مشکلی را حل کند.

ارائه را با مشکلی شروع کنید که شناسایی کرده‌اید و وقت خود را برای ایجاد زمینه، برجسته‌کردن نقاط مشکل‌ساز و ایجاد احساس فوریت در رفع چالش صرف کنید. اغلب بسیاری از ارائه‌دهندگان مستقیم به سراغ راه‌حل می‌روند و از ساختن یک موقعیت مناسب برای اقدامات فوری غافل می‌شوند. این مشکل است که مدیران می‌خواهند ابتدا درمورد آن بشنوند، نه ایده‌. یک‌چهارم اول وقتتان را به مطرح‌کردن مشکل و یک‌چهارم بعدی را به ایده اختصاص دهید. هرچه مشکل فوری‌تر به نظر برسد، مخاطبان شما نیز با علاقه بیشتری به‌دنبال راه‌حل خواهند بود.

متأسفانه، ارائه دیویا با یک ایده شروع شد. او متوجه نشد که با طرح یک راه‌حل، بدون بیان مشکل بنیادی آن، به‌طور کامل راه را برای انتقاد باز گذاشته است. در دنیایی که مدیران اجرایی با مسئولیت‌ها و بحران‌های بسیاری روبه‌رو هستند، که باید آن‌ها را مدیریت کنند، سعی می‌کنند تا بر اساس اولویت‌بندی تصمیم بگیرند که برای حل کدام‌یک از آن‌ها اقدام کنند. اگر حس کنند که ایده شما با مشکلی که تاکنون حل نشده است یا مشکلی که بدون توجه آن‌ها دردسرساز می‌شود، ارتباط مستقیمی دارد، برای در اولویت قراردادن ایده شما انگیزه بیشتری پیدا می‌کنند.

اشتباه شماره ۲: ایده‌ای بدون شفاف‌سازی بازگشت سرمایه

اشتباه شماره ۲: ایده‌ای بدون شفاف‌سازی بازگشت سرمایه- اشتباهات ارائه

هنگامی که در ارائه خود مشکلی را مطرح کردید، قدم بعدی این است که ثابت کنید که ایده شما نه‌تنها آن را حل می‌کند، بلکه این کار را از راه‌هایی انجام می‌دهد که باعث رونق تجاری می‌شود. ابتدا نشان دهید که چگونه ابتکارعمل شما در مدت‌زمان کوتاهی تأمین مالی می‌شود. در مرحله بعدی نشان دهید که چگونه این طرح باعث رشد درآمد می‌شود تا هم منبع موردنیاز را برای گسترش خود طرح فراهم کند و هم به تأمین اعتبار بخش‌های دیگر سازمان کمک کند. مطمئن شوید که برآوردی را از بودجه‌ای که غالبا نادیده گرفته ‌شده است، برای زیرساخت و راه‌اندازی در آن گنجانده‌اید.

تیم دیویا با یک ایده شروع کردند و بحث را با توضیح نحوه اجرای آن ادامه دادند. آن‌ها از محاسن فنی این ایده هیجان‌زده بودند، اما اشاره نکردند که چگونه این راه‌حل می‌تواند در بازار یا رقابت برای شرکت مفید باشد؛ علاوه بر این، این ایده به سرمایه‌گذاری سنگین در ابزارهایی که آن زمان وجود نداشتند، نیاز داشت.

اشتباه شماره ۳: یک سخنرانی بدون تعامل

مانند همه ارائه‌های خوب، باید مخاطبان خود را بشناسید و با آن‌ها ارتباط برقرار کنید، اما هنگام صحبت با مدیران ارشد، ارائه‌دهندگان اغلب موارد بدیهی را بیش از حد توضیح می‌دهند و برای تعامل وقت کافی نمی‌گذارند.

دیویا ۴ دقیقه از مهلت ۲۰ ‌دقیقه‌ای خود را به بررسی روند تحقیق و آنچه گروه آموخته ‌بود پرداخت. از آنجا که هیچ‌یک از اینها حاوی اطلاعات جدیدی برای مدیران نبود، او توجه آن‌ها را از دست داد. کل ارائه ۱۷ دقیقه به طول انجامید و فقط چند دقیقه کوتاه ارزشمند برای سؤالات و پیگیری‌ها باقی ماند.

نیمه دوم وقت خود را برای سؤالات نگه دارید. اگرچه به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از زمانتان باشد، اگر به‌خوبی استفاده ‌شود، می‌تواند با‌ارزش‌ترین قسمت ارائه شما باشد. سؤالات سریع و واضح نشانه علاقه‌مندی مدیران به ایده شماست. آن‌ها در حال پردازش گفته‌های شما هستند، زوایا و فرضیات مختلفی را بررسی می‌کنند و به‌طور کلی می‌خواهند بیشتر بدانند. یک تصور غلط رایج این است که اگر سؤالی وجود نداشته باشد، همه‌چیز خوب پیش رفته است، اما معمولا عکس این قضیه صادق است؛ هرچه سؤالات بیشتری دریافت کنید، ارائه بهتر بوده است.

انتقاداتی را که در قالب سؤالات مطرح می‌شود، به‌عنوان تعامل سالم در نظر نگیرید؛ برای مثال، «در حالی که شما مبلغ اضافه‌ای را حساب نکرده‌اید، این ایده چگونه ممکن است مؤثر باشد؟» در واقع این یک سؤال نیست. اگر مخاطب شما کنجکاو باشد و یک سؤال واقعی داشته باشد، بیشتر شبیه این خواهد بود: «اگر پیش‌بینی رشد شما دقیق باشد، چگونه می‌توانید با مبالغ اضافه مقابله کنید؟»

اشتباه شماره ۴: داده‌هایی بدون توجه به جزئیات

اشتباه شماره ۴: داده‌هایی بدون توجه به جزئیات- اشتباهات ارائه

حتی اگر زمان کافی برای تعامل اختصاص دهید، اگر پاسخ صحیحی برای سؤال یک مدیر نداشته باشید، ممکن است با مشکل روبه‌رو شوید. در صورت مطرح‌شدن سؤال، ممکن است ارائه‌دهندگان درمورد جزئیات، بی‌دقت یا بی‌تسلط باشند، به‌ویژه وقتی صحبت از اعداد باشد.

در طول پرسش و پاسخ، هم‌تیمی دیویا، ادعایی را درمورد تعداد مشتریان فعلی، که از محصول خاصی استفاده می‌کنند، مطرح کرد. او به‌دلیل یک خطای محاسباتی، تعداد واقعی را ۱۲٪ کمتر اعلام کرد.

به‌محض ارائه شماره نادرست، دیگر مدیران به نوشتن بقیه اطلاعات شما تمایلی ندارند. از اطلاعات خود مطمئن باشید، منبع اطلاعات آماده‌ای داشته باشید و در صورت بروز خطا، آماده پیگیری سریع و تصحیح آن باشید. اگر جواب را نمی‌دانید، وقت را تلف نکنید. نگران نباشید، این را بپذیرید و به آن‌ها بگویید که آن را بررسی و پیگیری می‌کنید.

اگر در موقعیتی هستید که بتوانید برای بزرگ‌ترین مدیران سازمان خود سخنرانی کنید، یعنی آن‌ها از قبل شما را هوشمند و توانمند به حساب آورده‌اند. نیازی نیست که با بیان مستقیم ایده خود و به‌اشتراک‌گذاشتن جزئیات بی‌پایان، آن را ثابت کنید؛ در عوض، به مخاطب خود آنچه را به‌واقع می‌خواهد، ارائه دهید؛ یعنی یک نمای کلی از مشکل و راهکاری که برای حل آن دارید تا به شرکت کمک کند. به‌اندازه کافی به مخاطبان وقت بدهید تا با شما تعامل کنند؛ در این صورت، ثابت خواهید کرد که همان قدر که فکر می‌کردند، باهوش و توانمند هستید.

از این 8 اشتباه رایج در طراحی وب سایت دوری کنید

شما چه تولید کننده باشید چه شرکت خدماتی، برای اینکه بتوانید کارتان را به مشتریها نشان دهید و عرضه کنید باید وب سایتی داشته باشید که به خوبی هویت برند و خودتون رو منعکس کند و بعنوان مرکز کسب و کارتان عمل کند. همه راههای بازاریابی به وب سایتتان برمیگردد، هیچ راه دیگری ندارید. در مطلب زیر شما را با اشتباهات رایج در طراحی یک وب سایت آشنا میکنیم.

از این 8 اشتباه رایج در طراحی وب سایت دوری کنید

از این 8 اشتباه رایج در طراحی وب سایت دوری کنید

اشتباهات رایج در طراحی یک وب سایت

حضور موفق و موثر در وب و حفظ این موقعیت، به مسئله‌ ای بسیار پیچیده تبدیل‌ شده است و ربودن گوی سبقت در کسب قدرت در اینترنت به عنوان یک ابزار بازاریابی، روز به‌ روز ضروری‌ تر به نظر می‌رسد.

مزیت چنین کاری این است که فناوری عمده‌ای که تا چند سال پیش فقط در اختیار شرکت‌ها و اشخاص بخصوص بود، از قبیل صدا، تصویر، تجارت الکترونیک، نرم‌ افزارهای مدیریت بانک‌ های اطلاعاتی، ایمیل و … اکنون به تقریب در اختیار هر شخصی قرار دارد؛ اما مشکل بسیار بزرگ این است که تعدد در انتخاب‌ها و فرصت‌ها می‌تواند بسیار گیج‌کننده باشد.

۱. بدون راهبرد بازاریابی شروع کنید

وب‌ سایت‌ها نیز مانند بروشور‌ها، مجلات، کارت‌های ویزیت، آگهی‌های پستی و مانند این‌ها، در عمل بخشی از بازاریابی شما به شمار می‌آیند نه فقط چیزی که درست می‌کنید به‌ صرف اینکه گفته باشید «من هم یک وب‌ سایت دارم». قبل از اینکه شروع کنید، باید سوالات مهمی راجع‌به راهبرد وب‌سایت از خودتان بپرسید. اول بدانید که به چه دلیل وب‌سایت می‌خواهید.

اهداف شما چیست؟ برای آموزش؟ انگیزه؟ آگاهی دادن؟ جذب کسب‌وکارهای جدید؟ خدمات‌رسانی به مشتریان فعلی؟ می‌خواهید بازدیدکنندگان، از بازدید سایت شما چه چیزی دستگیرشان شود؟

اگر ندانید به کجا می‌روید، کسی نمی‌تواند بگوید چگونه به آنجا برسید؛ بنابراین قبل از انجام هر کار دیگر، یک طرح بازاریابی اینترنتی برای سایت خود بنویسید.

۲. یک نشان (لوگو) اینترنتی ندارید یا اگر دارید مناسب نیست

بعد از اینکه اهدافتان مشخص شد و معلوم شد طرف حساب شما کیست، سایت شما باید به تناسب آن‌ها طراحی شود. یک سایت موسیقی که بطور معمول موردتوجه جوانان است باید با سایتی که مختص بزرگترها است تفاوت داشته باشد.

به محض اینکه موقعیت خوبی پیدا کردید و نشان اینترنتی شما به درستی جا افتاد، سایت شما مشتریان بالقوه‌ی شما را از انبوه بازدیدکنندگان آنلاین جدا خواهد کرد.

۳. برای پیشبرد اهداف خود فناوری نامتناسبی انتخاب می‌کنید

وب‌ سایت‌ها از این نظر به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌شوند: یکی وب سایتی که مالکیت آن در اختیار شماست و دیگر، وب‌سایتی که آن را اجاره می‌کنید.

مدل اجاره‌ ای یعنی سایتی به شما پیشنهاد می‌شود که زیر نظر شرکت‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات کاربردی اداره می‌شود.

شما بطور معمول مبلغی جهت راه‌اندازی و تنظیمات آن پرداخت می‌کنید و بسته به نوع سایت و خدمات آن، اجاره‌ی ماهانه، پرداخت می‌کنید.

در این صورت مالکیت وب‌سایت متعلق به شما نیست و شما فقط مالک محتویات سایت به شمار می‌آیید. اگر به هر دلیلی دیگر نخواهید با این شرکت کار کنید، نمی‌توانید سایت را با خودتان ببرید.

درصورت راه‌اندازی وب‌سایت با مالکیت شخصی، شما می‌توانید یک طراح وب‌ را در اختیار بگیرید (یا با یک شرکت طراح وب قرارداد ببندید) یا اینکه خودتان سایت را طراحی کنید و درنهایت یک هزینه ماهانه یا سالانه برای اجاره‌ی فضا و ثبت دامنه‌ی خود بپردازید.

در این صورت هم سایت و هم محتویات آن در مالکیت شماست و به راحتی می‌توانید آن را به یک خدمات‌دهنده و میزبان دیگر انتقال دهید.

همچنین می‌توانید از بسته‌های سایت‌ساز بهره ببرید؛ یعنی بدون نیاز به دانش برنامه‌نویسی، در کمترین زمان و با کیفیتی بالا خودتان سایتتان را بسازید و مدیریت کنید.

بدین ترتیب علاوه بر محرمانه نگه‌داشتن اطلاعات خود، در صورت نارضایتی از خدمات میزبانی وب، به راحتی می‌توانید سایت خود را به میزبان بهتری انتقال دهید و خود تنها مالک آن باشید.

۴. یک طرح بازاریابی اینترنتی تدارک ندیده‌اید

عباراتی مثل «راه بینداز تا به سراغت بیایند» برای برنامه‌ ریزی درازمدت جواب نمی‌دهد. توسعه‌ی وب‌ سایت و پیشبرد اهداف تجارت الکترونیک نیازمند صرف هزینه و سرمایه‌ گذاری است، وگرنه نباید منتظر نتیجه بود. یک طرح خوب بازاریابی اینترنتی زیاد برای شما گران درنمی‌آید.

یک نکته بسیار مهم این است که راه‌های بسیاری وجود دارد. وب‌سایت‌های موفق از همین راه‌ها موفق شده‌اند.

هرچه زودتر، شروع کنید به ساختن بانک ایمیل. در سایتتان گزارش‌های رایگان قرار دهید. پشت کارت ویزیت خود پیشنهادهایی درج کنید.

اگر می‌خواهید در این زمینه بیشتر کار کنید، با یک متخصص بهینه‌ساز موتور جستجو مشورت کنید؛ کسی که می‌تواند سایت شما را برای موتورهای جستجوی قوی مثل Google و Yahoo جذاب کند تا به راحتی آن را بپذیرند.

در سطح پیشرفته‌تر، می‌توانید تبلیغات «پرداخت برای هر کلیک» برای کسب جایگاه بالا در فهرست‌های موتورهای جستجو را درنظر بگیرد.

۵. راهی برای اندازه‌ گیری تاثیرات سایتتان ندارید

ضرب‌المثل قدیمی «آب در هاون کوبیدن» شنیده‌ اید؟ شما باید بدانید که سایتتان فایده‌ای دارد یا نه.

اطمینان حاصل کنید که شرکت خدمات‌دهنده‌ی شما امکان آمارگیری سایت را در اختیار شما قرار می‌دهد.۸ اشتباه رایج در سرمایه‌گذاری

شما به کمک این ویژگی می‌توانید بفهمید چه کسانی و از کجا و چگونه از وب‌سایت شما بازدید کرده‌اند و آیا میزان بازدید ازآن‌ روبه‌رشد است یا خیر.

یک برگه‌ی ثبت ایمیل برای ساخت بانک ایمیلی که پیش‌تر به آن اشاره شد درنظر بگیرید. پیشرفت سایت را همواره زیر نظر داشته باشید.

بطور مرتب نظارت کنید چه چیزی موثر است و چه چیز بی‌تاثیر و براساس بازخوردهایی که تدارک دیده‌اید بطور مستمر تغییرات موردنیاز را اعمال کنید.

۶. فناوری مورداستفاده‌ی شما با سامانه بازدیدکنندگان از سایت شما تطابق ندارد

همه ما تجربه‌هایی ناخوشایند از مراجعه به وب‌سایت‌هایی داریم که «باز نمی‌شوند». در بسیاری از مواقع طراح سایت چیزهایی در صفحه قرار داده است که برای دیدن آن‌ها مجبوریم یک نرم‌افزار دیگر دانلود (بارگذاری) کنیم.

انتظار نداشته باشید مشتریان بالقوه‌ی شما با دیدن این موارد، مشتری واقعی شما شوند. در مورد بینندگان و مراجعان سایتتان تحقیق کنید و از نوعی فناوری استفاده کنید که با سطح فناوری آنان همخوان باشد.

به عنوان مثال اگر می‌دانید مراجعان وب‌سایت شما اینترنت پر سرعت ندارند، از عکس‌های دارای حجم زیاد که بارگذاری آن‌ها زمان زیادی می‌برد استفاده نکنید.

۷. کاربران و مراجعان خود را گمراه می‌کنید

پیوندهای هدایتگر شما در وب‌سایتتان باید به خوبی شفاف و قابل درک باشد. در تمامی صفحات، کلیدهای پیوند باید در یک موقعیت باشد.

در تمام صفحات باید همیشه کلید Home (صفحه اصلی) موجود باشد. موارد گیج‌کننده مشتریان شما را از وب‌سایتتان فرار خواهد داد.

۸. برقراری ارتباط با شما از طریق سایت بسیار سخت است

راهی بسیار ساده و روان برای ارتباط مراجعان وب‌ سایت با خودتان درنظر بگیرید. اطلاعات تماس خود را با دسترسی ساده در تمامی صفحات قرار دهید.

به مراجعان بفهمانید از آنچه می‌خواهید، مثل: «با ما تماس بگیرید!» یا «در نشریه‌ی الکترونیکی ما عضو شوید.»

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا